You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+421 907 491 881
         po-pi 8:00 - 17:00, so 8:00-12:00
Sme na trhu už 20 rokov

Špajza inak - Bio potraviny online

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vytvorením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito odchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky vyhotovenej na stránke www.spajza-inak.sk kupujúcemu.

 

 1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje (texty, poznámky) obsiahnuté na stránke www.spajza-inak.sk, prospektoch, CD nosičoch a iných tlačivách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

 • tovar v súlade so špecifikáciami predávajúceho alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na príslušnom území.

 

 1. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad, predajné miesto predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný v sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru.

Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim je preberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

Kupujúci musí vopred informovať predávajúceho o tejto skutočnosti a musí byť v čase odberu v telefonickej dostupnosti pre prípadné overenie splnomocnenia. Predávajúci má právo v prípade pochybností odmietnuť vydať tovar splnomocnenej osobe a prípadné náklady takto vzniknuté plne hradí kupujúci (dopravné náklady, skladné, manipulačné)

 

 1. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom určených údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v niektorých, hlavne cenovo náročnejších, prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

 1. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

 2. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

 3. Zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, požívajú výhody dohodnuté pri podpise zmluvy, resp. jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzatvorení zmluvy, resp. po registrácii a následnom pridelení individuálneho zvýhodnenia cenníkom na www.spajza-inak.sk.

 

 1. Cena a platba

Ceny uvedené na webovej stránke www.spajza-inak.sk sú platné v okamihu vytvorenia objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, k výrobným zmenám, technologickým, tvarovým, rozmerovým, inovačným zmenám, k zmenám cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľoch tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platovej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty nezaplatenej čiastky, a to za každý deň omeškania kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje uplatniť vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru sa pripočítava cena dopravy (poštovné) 2,80 € s DPH. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatnú dopravu (poštovné) pri objednávke nad sumu 100,00 € s DPH, a to iba na území Slovenskej republiky. Pre zákazníkov so zvýhodneným cenníkom (veľkoobchod) je táto suma individuálne dohodnutá. Bezplatná doprava neplatí pre špecifické objednávky.

 

 1. Dodacia lehota, dopravné podmienky, poštovné, balné

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola obdŕžaná záväzná objednávka, za podmienky obdŕžania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre vybavenie dodávky/objednávky.

V prípade, že tovar je na sklade a kupujúci nevyžaduje dodatočné požiadavky (napr. balenie, povrchovú úpravu, delenie materiálu...), predávajúci vyexpeduje tovar zvyčajne do 24 hodín dopravcovi, ktorý následne garantuje dodanie tovaru kupujúcemu do 24 hodín počas pracovných dní.

Za objednávku nadrozmerného materiálu/tovaru (dĺžka nad 1,75m alebo hmotnosť nad 50kg) si môže predávajúci účtovať príplatok k štandardnému prepravnému podľa aktuálneho cenníka prepravných spoločnosti (DHL, Slovenská pošta).

V prípade zaslania tovaru na nevratnej drevenej palete 800 x 1200 mm, bude táto paleta účtovaná v plnej výške. Kupujúcemu bude vrátená cena za túto paletu iba v prípade jej osobného odovzdania na pobočke, z ktorej mu paleta bola účtovaná.

Tovar, ktorý je zasielaný kupujúcemu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade špecifických požiadaviek na balné (napr. sklo) bude účtovaný primeraný príplatok.

Ak ide o špecifickú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný skladový tovar v bežnom množstve nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. V tomto prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený na mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať skladový tovar kupujúcemu (dať na prepravu  prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené kupujúcim v aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve, na jeho účet.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené k tovaru.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu MGKLIKA s.r.o., Vranovská 1435/7, Stropkov, telefón: + 421 907 491 881, e-mail: info@spajzainak.sk. Ak využijete odoslanie formulára elektronicky, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a s priloženým dokladom o kúpe. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 1. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky.

Tovar je dodávaný so zárukou trvajúcou 24 mesiacov, ak nie je na daný tovar určená iná záručná doba. Ak zistí kupujúci pri preberaní tovaru chyby, musí tieto skutočnosti okamžite ohlásiť predávajúcemu, vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu.

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom a predávajúci je povinný vybaviť každú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej obdŕžania.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene obchodných podmienok.

Pri odoslaní objednávky po dni, v ktorom  došlo k zmene obchodných podmienok, platí, že kupujúci so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už dodanú dopravcovi.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru v deň odoslania objednávky (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke www.spajza-inak.sk, pokiaľ nie je dokázateľne dohodnuté inak.

Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci v dobe stanovenej k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1.   Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: mgklikasro@gmail.com

2.  Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Obchod - Ochrana spotrebiteľa -  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4.  Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6.  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.

7.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov Riešenie sporov online, ktorá je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Viac informácií ohľadom alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti Obchod - Ochrana spotrebiteľa - Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

 

Reklamačný poriadok

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie:

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Túto vadu reklamuje okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení.   Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby spotrebiteľ po zistení vady tovar už ďalej  nepoužíval, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie:

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment.

Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu v podniku určenom na vykonanie opravy. Tým uplatní svoje právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

 

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho:

Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo, na ktorý sa tovar obvykle používa.

Ak má tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

-           spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

-           spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

-           reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

-           sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

-           pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-           ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku prirodzeného opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či               nadmerným používaním, nesprávnou údržbou a servisom, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

-           spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

-           spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

 

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia

uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený a cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná, podľa druhu výrobku či služby, potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a rozhodne o vybavení reklamácie.

 

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácie:

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záručnej doby. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčasti veci.

Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, pri ktorých záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

-           na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

-           aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezávadný tovar),

-           aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri uplatnenej záruke.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

-           po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (štandardne 1 mesiac od doručenia),

 

-           v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže predávajúci po uplynutí 6 mesiacov (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

-           v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

-           v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

-           poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

Článok V

Práva spotrebiteľa:

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných

vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú

neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy

namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez

vád, má spotrebiteľ právo:

-           na výmenu veci  alebo

-           právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve

predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má

tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na

výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.